Polityka prywatności

1. Dane osobowe użytkowników tej strony są przetwarzane i kontrolowane przez firmę Galaktika N.V. (dalej zwaną – „Spółka” lub „my”) z siedzibą pod adresem: Groot Kwartierweg 10 Willemstad Curacao, CW. Spółka i Użytkownik, gdy są wspominane razem, w dalszej części łącznie są zwane – „Strony”, a każdy z osobna – „Strona”.

2. Przestrzegamy zasad określonych w Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Rozporządzenie (EU) 2016/679). Oznacza to, że dane osobowe: są przetwarzane przez nas legalnie, uczciwie i klarownie; są gromadzone w wyraźnie określonych i uzasadnionych celach, nie są później przetwarzane w sposób, który jest niezgodny z tymi celami („ograniczenie celów”); są adekwatne, odpowiednie i ograniczone przez to, co jest konieczne do celów, dla których są przetwarzane („minimalizacja danych”); są dokładne i w razie potrzeby aktualizowane; należy podjąć wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, aby dane osobowe, które są niedokładne, pod względem celów, dla których zostały przetworzone, zostały niezwłocznie usunięte lub poprawione („dokładność”); są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Użytkowników nie dłużej niż jest to konieczne do przetwarzania danych osobowych („ograniczenie przechowywania”); przetwarzane w sposób zapewniający należytą ochronę danych osobowych, w tym ochronę przed nieuprawnionym lub nielegalnym przetwarzaniem, a także przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przy użyciu odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

3. Dane osobowe Użytkowników, które Spółka gromadzi i przetwarza: imię, nazwisko, imię ojca, adres zamieszkania i dane kontaktowe, prawidłowy adres e-mail, odpowiednie informacje dotyczące płatności, login (nazwa Użytkownika). W celu ustalenia tożsamości Użytkownika Spółka ma prawo zażądać skanowanej kopii jego paszportu. Wszystkie podane przez Ciebie informacje muszą być poprawne i ważne. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność, kompletność i poprawność przekazywanych informacji.

4. Używamy Twoich danych osobowych do identyfikowania tożsamości Użytkownika podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, do identyfikowania tożsamości pod względem poprawności dokonania płatności od Użytkownika na rzecz Spółki i od Spółki na rzecz Użytkownika. Używamy Twoich danych płatniczych (takich jak imię i nazwisko posiadacza karty, numer karty kredytowej i datę ważności karty), aby zapewnić Ci usługi na naszej stronie internetowej. Używamy Twoich danych osobowych również w następujących głównych celach: w celu zapewnienia Ci naszych usług; do prowadzenia Twojego konta; do komunikowania się z Tobą w ramach świadczenia naszych usług; w celu dostarczenia komentarzy i odpowiedzi na Twoje pytania; do śledzenia dynamiki korzystania z naszej strony internetowej i jakości naszych usług; w celu określenia stopnia zainteresowania naszymi usługami; w celu poprawy jakości naszych usług i naszej strony; w celu powiadomienia Cię o naszych specjalnych ofertach i usługach, które mogą Cię zainteresować; w celu ustalenia Twojego doświadczenia na naszej stronie; w celu przekazania Tobie wygranych (jeśli istnieją do tego odpowiednie podstawy); do otrzymywania informacji od Ciebie, w tym poprzez przeprowadzanie ankiet; do rozstrzygania sporów; do pobrania płatności (jeżeli istnieją do tego odpowiednie podstawy); w celu naprawy problemów i błędów na naszej stronie; aby zapobiec potencjalnie zabronionym lub nielegalnym działaniom; aby zapewnić przestrzeganie naszych warunków opublikowanych na tej stronie.

5. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione (przekazane) przez Spółkę którejkolwiek z naszych spółek zależnych lub dowolnemu partnerowi biznesowemu (niezależnie od ich lokalizacji terytorialnej) w powyżej zaznaczonych celach. Niniejszym gwarantujemy, że takie firmy są świadome poprawności przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) i przestrzegają przepisów tego rozporządzenia. Zarówno my, jak i powyższe firmy mogą od czasu do czasu angażować strony trzecie do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach określonych powyżej, pod warunkiem, że takie przetwarzanie będzie regulowane umowami w formie przewidzianej przez prawo. Twoje dane osobowe mogą być również przekazane do odpowiedniego organu rządowego, regulacyjnego lub wykonawczego, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

6. Prawa i obowiązki stron

6.1 Prawa Użytkownika: prosić Spółkę o korekcję lub usunięcie danych osobowych Użytkownika lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; podawać uzupełnione dane osobowe Użytkownika, które są niekompletne dla Spółki (pod warunkiem dodatkowego oświadczenia z wyjaśnieniem przyczyn); ustawiać limit przetwarzania danych, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków: kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych w okresie, który pozwala Spółce zweryfikować dokładność Twoich danych osobowych; przetwarzanie jest nielegalne, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, a zamiast tego wymagasz ograniczenia ich wykorzystywania; Spółka nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty ich potrzebujesz do ustalenia, wdrożenia lub ochrony Twoich wymagań prawnych; sprzeciwiałeś się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przed zweryfikowaniem podstawy prawnej przetwarzania takich danych przez Spółkę; zażądać i otrzymywać dane osobowe o Tobie (dostarczone przez Ciebie Spółce) w ustrukturyzowanym, szeroko stosowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego (poprzez sformułowanie odpowiedniego żądania) i przekazać te dane innemu administratorowi bez żadnej ingerencji ze strony Spółki; zostać poinformowanym, czy Spółka przechowuje informacje o tobie; zostać poinformowanym o tym, czy Spółka przechowuje informacje o Tobie; żądać od Spółki wskazania dokładnego celu (celów) przetwarzania danych osobowych i informacji o kategoriach danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę; żądać dostępu do Twoich danych osobowych przechowywanych przez Spółkę; zażądać wskazania przewidywanego okresu, w którym Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę, a jeśli nie jest to możliwe, wskazanie kryteriów, na podstawie których określa się okres przechowywania takich danych; złożyć skargę do Inspektora ds. Ochrony Danych Unii Europejskiej, jeśli uważasz, że Spółka naruszyła obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

6.2. Obowiązki Użytkownika: podawać dokładne, prawidłowe i kompletne dane osobowe zgodnie z Warunkami zamieszczonymi na tej stronie; niezwłocznie przekazywać Spółce zaktualizowane dane osobowe, jeśli jakiekolwiek Twoje dane osobowe zostały zmienione; niezwłocznie powiadomić Spółkę o fakcie nieuprawnionego otrzymania Twoich danych osobowych przez osobę trzecią, jeśli dowiesz się o tym; powiadomić Spółkę o wszelkich sporach dotyczących któregokolwiek z celów przetwarzania danych lub, jeśli chcesz, aby Spółka zaprzestała przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając odpowiedni wniosek. Użytkownik jest w pełni świadomy, że wysłanie zawiadomienia o braku zgody na którykolwiek z celów przetwarzania danych osobowych i/lub zamiar zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przeprowadzanych przez Spółkę jest uzasadnionym powodem zakończenia jakichkolwiek relacji między Stronami na warunkach zamieszczonych na tej stronie. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność, prawdziwość i terminowość przekazywania Twoich danych osobowych Spółce.

6.3 Prawa Spółki: odstąpić od wszelkich stosunków umownych (przewidzianych w Regulaminie i warunkach, opublikowanych na stronie internetowej Spółki) z Tobą w razie niewyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w tym rozdziale; jednostronnie wnosić zmiany w zasady ochrony danych bez uzyskania od Ciebie uprzedniej zgody na takie zmiany.

6.4 Obowiązki Spółki. Spółka jest zobowiązana: powiadomić o wszelkich zmianach lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Użytkownika stronom trzecim, którym dane osobowe Użytkownika zostały ujawnione przez Spółkę w jakimkolwiek celu przetwarzania danych z określonych w niniejszej Polityce, chyba, że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnych wysiłków od strony Spółki; informować Ciebie o odbiorcach Twoich danych osobowych (osoby trzecie), jeśli wysłałeś Spółce odpowiednie żądanie; udostępniać Tobie Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, szeroko stosowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli złożyłeś odpowiedni wniosek; powiadomić organ nadzorczy o naruszeniu danych osobowych Użytkownika nie później niż 72 godziny po tym, gdy taki fakt zostanie ujawniony. Jeżeli organ nadzorczy nie zostanie powiadomiony w ciągu 72 godzin, należy podać przyczyny takiego opóźnienia; niezwłocznie powiadomić Użytkownika o fakcie naruszenia jego/jej danych osobowych, jeżeli takie naruszenie może grozić ryzykiem dla praw i wolności Użytkownika. Stronom także przysługują wszystkie prawa i obowiązki, przewidziane w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Okres przechowywania Twoich danych osobowych przez Spółkę jest przedłużony na cały okres relacji między Stronami określony w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej Spółki, a także na kolejne trzy lata po zakończeniu relacji między Stronami (w celu rozwiązania ewentualnych sporów).

7. Spółka jest zobowiązana do przestrzegania przepisów UE dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) i dyrektywy o prywatności wiadomości elektronicznych (Dyrektywa 2002/58/UE), ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywą 2009/136/UE.

8. Używamy najnowszych technologii do bezpiecznego przechowywania wszystkich danych osobowych graczy Strony. W tym celu stosujemy 128-bitową technologię – SSL (Secure Socket Layer), którą posługują się wiele organizacji prawnych i finansowych. 128-bitowy SSL zapewnia 100% bezpieczeństwo wszystkich transakcji, dokonywanych przez naszą stronę internetową.

9. SOL Casino ma prawo wykorzystywać dane osobowe do subskrypcji marketingowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać materiałów promocyjnych, możesz to zaznaczyć pod czas rejestracji lub zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. W takim przypadku niektóre z Twoich opcji bonusowych mogą zostać wyłączone.

10. Pod czas gier na automatach, opracowanych przez NetEnt, także jest stosowana Polityka prywatności NetEnt.

11. Jeśli chcesz przejrzeć jakiekolwiek Twoje dane osobowe, które posiadamy, lub jeśli chcesz wprowadzić zmiany w swoich danych osobowych lub je usunąć, lub jeśli chcesz uzyskać informacje o tym, jak Twoje dane osobowe są wykorzystywane przez Spółkę, w jaki sposób zapewniamy poufność Twoich danych osobowych, możesz wysłać odpowiedni wniosek na pocztę elektroniczną [email protected]. Aby zachować prywatność, musisz również przesłać nam potwierdzenie swej tożsamości podczas przesyłania wniosku. W tym celu musisz dołączyć do wniosku kopię swojego paszportu. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty za duplikaty wniosków, wniosków o dodatkowe kopie tych samych danych i/lub wniosków, które zostaną uznane za oczywiście bezzasadne lub nadmierne. Możemy również odmówić odpowiedzi na wnioski, które uznamy za oczywiście bezzasadne lub nadmierne.